“Semalt” 2021-nji ýyldaky kärhana meýillerini açýarTerezini giňeltmek islendik telekeçiniň esasy maksatlaryndan biridir. Bir zerurlygy kanagatlandyrýan we girdeji berýän bir iş isleýärsiňiz. Muny has giň gerimde amala aşyrmak üçin web sahypasy bolmaly. Önümleriňizi dünýä açýan web sahypasy, şonuň üçin has köp tomaşaçy.

Web sahypasy bilen tapawutlanmaly. Bäsdeşleriňiz hem bazarda, şonuň üçin web sahypaňyza iň köp üns berýän strategiýa gerek. Kärhana SEO web sahypaňyzy kämilleşdirýär, şonuň üçin has köp girdeji, traffik we marka tanamakdan lezzet alýar.

Kärhana SEO nä derejede möhüm?

Kärhanaňyz üçin dogry gözleg motory optimizasiýa strategiýasy bolmasa, internete görünmeýärsiňiz. Hawa, belki-de, sanlyja adam siziň onlaýn bolandygyňyzy biler, ýöne google ýaly gözleg motorynyň birinji sahypasynda baglanyşygy bar bolsa, başarnykly traffigi özüne çekmek we trafigi öz üstüňize öwürmek meýilnamasy bar bolsa, hezil edýän traffik bilen deňeşdireniňde hiç zat ýok. web sahypasy, kärhana SEO zerur.

Gözleg motorlary web sahypasy hökmünde üstünlikleriňiziň möhüm bölegidir. Gözleg motoryndaky gözlegden başlap, onlaýn onlaýn tejribeleriň 68% -den gowragy bilen, onuň ähmiýetini bilmelisiňiz. Google ýaly gözleg motorynyň ulanyjylarynyň isleglerini kanagatlandyrmakda netijeliligini subut etmek üçin gözlegleriň diňe 0.78% -i ikinji sahypadaky gözleg netijelerine basylýar.

Şonuň üçin diňe gözleg motorlary tarapyndan tanalmaly däl, eýsem birinji sahypada-da ýerleşdirip bilmeli.

Gözleg motorynyň gözlegleriniň 1-nji sahypasynda galmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, etmeli köp ädimiňiz bar. Bu makalada käbirlerini belläris. Bu bilim bilen SERP-de has ýokary derejä ýetmek, has abraý gazanmak we üstünlikli iş hökmünde ösmek mümkin.

Kärhanany optimizirlände üns bermeli SEO ugurlary

Ulanyjy tejribesi

Soňky birnäçe ýylda ulanyjy tejribesi SEO-da esasy ünsi jemledi. iş hökmünde; sarp edijileriňizi kanagatlandyrmagy başarmaly. Galyberse-de, şonuň üçinem işiňizi bäsdeşlikden saýlaýarlar.

SEO öndürijiligiňizi ýokarlandyrmakda ulanyjy tejribesi möhümdir. SERP-iň üstündäki saýtlar, ulanyjylaryna sahypa we marka bilen has ýakymly täsirleşmäge mümkinçilik berýän aňsat we peýdaly tejribe hödürleýär. Ulanyjylar muňa ýokary baha berýärler we has uzak wagtlap şeýle saýtlarda galmaga ýykgyn edýärler.

Oňyn ulanyjy tejribesi, ulanyjy bilen markanyň arasynda berk baglanyşyk döretmek üçin uzak ýol geçýär. Köplenç sarp edijiler kärdeşlerine we dostlaryna şeýle kärhanalary maslahat berýärler. Mahabatyň bu görnüşi düýbünden mugt we mahabatyň iň täsirli we ynandyryjy görnüşlerinden biridir.

Ulanyjy tejribesini optimizirlemekde göz öňünde tutmaly köp faktor bar. Saýtdaky ulanyjy tejribesi, tizligi, elýeterliligi we aýdyňlygy bilen häsiýetlendirilip bilner.

Bu üç simwol, ýakymly ulanyjy tejribesini döretmek üçin esas döredýär.

Jübi telefonynyň ilkinji görkezijisiGoogle-yň ykjam ulanyjylar üçin optimallaşdyrylan saýtlary goldamak üçin gözleg algoritmini üýtgetmegini dowam etdirýändigi täzelik däl. Kärhanalar ykjam enjamlardan köp sanly açar söz gözleginden lezzet alýarlar, şonuň üçin sahypaňyz ykjam enjamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen bolmaly.

Google bu ösüşi ykrar edýär, şonuň üçin ykjam gözleg üçin entek optimizirlenmeli saýtlardan has ýokary ykjam web sahypalaryny ýerleşdirýär.

Jübi indeksirlemesi üçin aşakdakylary göz öňünde tutýarys:

Asyl mazmuny

Asyl mazmun, guramaňyz üçin özboluşly öndüren islendik neşir edilen materialy aňladýar. Bu materiallar tekst, şekil, wideo, grafika, infografika we ş.m. görnüşinde bolup biler.

Qualityokary hilli mazmun SERP-lerde tertipleşdirmek üçin möhüm element hasaplanýar. Asyl mazmuny öndürmek bu etapda ilkinji ädimdir. Google göçürilen mazmuny ulanyp, tertipleşdirmegiň mümkin däldigini aňladýar.

Asyl mazmun has gowy dereje alýar we has köp tomaşaçy özüne çekýär, sebäbi bu maglumat gelmezden ozal internetde görülmedik maglumatlar. Bu mazmuny täze, ähmiýetli we 100% özboluşly edýär. Haçan-da kimdir biri ony ulansa, asyl çeşme hökmünde markaňyza baglanmalydyr.

Gözleg motorlary özboluşly we täze mazmun döretmek üçin wagt we serişdeleri sarp edýän guramalary sylaglamagy gowy görýärler. Ulanyjylar üçin bu has gowy ulanyjy tejribesine we esasy mowzugy boýunça iň täze maglumatlara goşant goşýar.

Ses gözlegi

Ekrany az akylly enjamlaryň we ses bilen gözlegleriň ewolýusiýasy SEO-nyň täze şahasyny döredýär. Statistika muny görkezýär 55% Amerikadaky öýleriň 2022-nji ýylda akylly gürleýjisi bolar. Häzirki wagtda diýen ýaly 20% ähli ykjam gözlegleriň ses gözlegi arkaly amala aşyrylýar.

Ses gözlegleriniň takyklygy we meşhurlygy bilen ösjekdigine şek ýok.

Ses gözlegini optimizirlemek üçin ilki bilen ulanyjynyň niýetine düşünmeli. Gözlegçiniň niýetine düşünenimizde, diňleýjileriňiziň öňünden gözleýän soraglaryna jogap bermek üçin web sahypaňyzy üýtgedip bileris.

Shemany ulanmak, gözleg motorlaryna markaňyz, önümleri we umuman web sahypasy barada goşmaça maglumat bermek arkaly web sahypaňyzyň mazmunyna has gowy düşünmäge kömek edýär. Gözleg motory botlary sahypaňyza has gowy düşünenlerinde has görnükli bolarsyňyz.

Aýratyn bölekler

Aýratyn bölekler ýa-da "pozisiýa nol" gözleg motory tarapyndan ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmakda peýdalydygyny görkezmek üçin saýlanan netijelerdir. Bu artykmaçlyk bilen, markalaryň girdejili açar sözler üçin ýokary orny eýelemegi gaty möhümdir. Sahypaňyzdaky sahypa belli bir talap üçin yzygiderli ilkinji 5-lige girip bilýän bolsa, Google-yň aýratyn böleklerinde görkezersiňiz.

Muny bilmek, köp markany satuw mazmunynyň gözleg döwründe ulanyjylara kömek edýän mazmun döretmekde yzygiderli bolmaga iterýär.

Googles E-A-T

Tejribe gullugy we ygtybarlylyk sahypanyň bahasyny kesgitleýär. E-A-T, saýtlara we olaryň hiline baha bermek üçin ulanylýan Google-yň hil derejesi görkezmeleriniň bir bölegidir.

E-A-T reýting faktory bolmasa-da, biz oňa edil şonuň ýaly çemeleşýäris. E-A-T, Google-yň mazmunda nämä garaşýandygyny aýdýandygy üçin edýäris.

Web sahypasy tarapyndan berlen maglumatlar nädogry ýa-da nädogry maglumat berse, uly zyýan ýetirip bilýän ýagdaýlarda, Ekspertizanyň näme üçin möhüm rol oýnaýandygyna düşünip başlaýarsyňyz. Web sahypaňyzyň EAT-yny nädip gowulandyrmalydygyny görüň (muny E-A-T makalasyna baglanyşdyryň).

Netije

2021-nji ýylda kärhana guramalary bu we has köp SEO ugurlaryny göz öňünde tutmalydyrlar.

Web sahypaňyzy we gözleg tejribäňizi gowulandyryp, has degişli traffigiň, konwersiýanyň köpelmeginiň we satuwyň köpelmeginiň derwezelerini açarsyňyz.

Bu ýerdäki hünärmenlerimiz Semalt bularyň hemmesini we başga-da köp zatlary tanatmaga kömek edip biler. Bu gowulaşmalar bilen, şu ýyl we ondan soňky guramaçylyk maksatlaryňyzy ýerine ýetirmeli we ondan ýokary bolmaly.send email